1.    ആദി ആന്ധ്ര
2.    ആദി ദ്രാവിഡ
3.    ആദി കര്‍ണ്ണാടക
4.    അജില
5.    അരുന്ധതിയാര്‍
6.    അയ്യനവര്‍
7.    ബൈര
8.    ബകുഡ
9.    ബതട
10.    ഭാരതര്‍ (പരതര്‍ ഒഴികെ), പരവന്‍
11.    ചക്കിലയന്‍
12.    ചാമര്‍, മുച്ചി
13.    ചണ്ഡാല
14.    ചെറുമന്‍
15.    ഡൊബന്‍
16.    ഗോഡാംഗി
17.    ഹസ്‌ല
18.    ഹൊലയ
19.    കടൈയന്‍
20.    കാക്കലന്‍
21.    കള്ളാടി
22.    കണക്കന്‍, പടന്ന, പടന്നന്‍
23.    കവറ
24.    കൂസ
25.    കൂടന്‍
26.    കുടുംബന്‍
27.    കുറവന്‍, സിദ്ധനര്‍, കുറവര്‍, കുറവ, സിദ്ധന
28.    മൈല
29.    മലയന്‍ (മുന്‍ മലബാര്‍ പ്രദേശത്ത് മാത്രം)
30.    മണ്ണാന്‍, പതിയാന്‍, പെരുമണ്ണാന്‍, വണ്ണാന്‍, വേലന്‍
31.    മോഗര്‍
32.    മുണ്ടാല
33.    നാളകേയവ
34.    നല്‍ക്കദയ
35.    നായാടി
36.    പള്ളന്‍
37.    പുള്ളുവന്‍
38.    പംബട
39.    പാണന്‍
40.    പറൈയന്‍, പറയന്‍, സാംബവര്‍, സാംബവ, പറയ, പറൈയ, പറയര്‍
41.    പുലയന്‍, ചേരമര്‍, പുലയ, പുലയര്, ചേരമ, ചേരമന്‍, വയനാട്,
പുലയന്‍, വയനാടന്‍ പുലയന്‍ മാത, മാതപുലയന്‍
42.    പുതിരൈവണ്ണാന്‍
43.    റണൈയര്‍
44.    സമഗാര
45.    സാംബന്‍
46.    സെമ്മാന്‍, ചെമ്മാന്‍, ചെമ്മാര്‍
47.    തണ്ടാന്‍ (കൊച്ചി മലബാര്‍ ഒഴികെ)
48.    തോട്ടി

 
056324